Elektropomiar
O firmie Pomiary elektryczne Termowizja Natężenie oświetlenia Jakość zasilania Wykonawstwo Kontakt

Metody analizy jakości zasilania

Jakość zasilania ma wpływ na funkcjonowanie wielu urządzeń. Wartość ta określa zbiór parametrów, którymi można opisać właściwości procesu dostarczania energii. Należy do nich ciągłość zasilania oraz charakterystyka napięcia zasilającego, czyli jego:

  • częstotliwość,
  • wartość,
  • niesymetria,
  • kształt przebiegu czasowego.

Jeśli te czynniki będą niewłaściwe, niektóre z podłączonych urządzeń(głównie sprzęt elektroniczny oraz komputerowy) mogą zostać uszkodzone.

Regulacje dotyczące jakości energii

Wymagania jakościowe reguluje norma PN-EN 50160. Obowiązuje ona dostawców energii i wylicza parametry jakościowe, które muszą być dotrzymane. Norma PN-EN 50160 nie jest jedynym dokumentem dotyczącym jakości energii w Polsce. Nadrzędne względem niej jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania elektroenergetycznego. Wprowadzenie regulacji było konieczne, ponieważ straty wynikające z zasilania niskiej jakości na terenie Unii Europejskiej wynoszą rocznie nawet 100 mld euro.

Przyczyny złej jakości energii

Istnieje wiele czynników, które mogą się przyczynić do powstania energii niskiej jakości. Należy do nich np.:

  • asymetria zasilania,
  • zdarzenia krótkotrwałe o wysokich amplitudach,
  • zapady oraz zaniki energii,
  • migotanie światła,
  • występowanie wyższych harmonicznych w sieci zasilającej.

Harmoniczne napięcia oraz konieczność ich badania

Harmoniczne napięcia są to składowe mające częstotliwość równą całkowitej krotności częstotliwości podstawowej napięcia zasilającego. Ich wartość może określać całkowity współczynnik odkształcenia THD lub też procentowy udział każdej z nich oddzielnie. Im wartości składowych harmonicznych od rzędu 2 jest większy, tym bardziej kształt sygnału napięcia zasilającego jest odkształcony od idealnej sinusoidy.

Ich obecność w napięciu zasilającym jest jednym z kryteriów pomagających określić jakość energii. Najprościej ujmując – wyższe harmoniczne pojawiają się, gdy krzywa napięcia ma kształt odbiegający od matematycznej sinusoidy. Obecność wyższych harmonicznych jest niekorzystna, jednak w większym stopniu wpływa na dostawców energii niż odbiorców. W przypadku wykrycia występowania wyższych harmonicznych przeprowadzane są badania, które mają na celu określenie ich źródła. Następnie odbiorca energii, który jest odpowiedzialny za ich powstawanie, jest zobowiązany do podjęcia czynności mających wyeliminować zjawisko.

Inne badania

W celu określenia jakości energii elektrycznej przeprowadza się także inne badania. Sprawdzana jest częstotliwość(mierzona w czasie 10s), zamiany napięcia zasilającego, asymetria napięcia zasilającego, sygnały sterujące, czy migotanie światła.

<< Wróć do porad

Elektropomiar P.U.P.H Piotr Nyczak | 60-111 Poznań, ul.Głogowska 227A | tel./fax 0(61) 878-92-16 | email: biuro@elektropomiar.eu